2017.09.01

Зохиогч:Сэтгэлз йчТ.Хонгорзул FocusontheFamilyMongolia-ГэрБ лАнхаарлынТ вдбайгууллагын тэрг н

Сэдэв: Анхлан сургууль цэцэрлэгт явахдаа уйлах нь хэвийн зэгдэл юм

Гэр б лийнхэнтэйгээ бат б х харилцаатай х хд д уйлах нь хэвийн зэгдэл

Эцэг эхч д анхлан сургууль цэцэрлэгт орж байгаа х хд дээ уйлах ед нь маш их санаа зовдог. Ялангуяа 2-3 настай х хд дийн хувьд уйлах нь нийтлэг байдаг. Энэ нь эцэг эхтэйгээ юмуу асран халамжлагчтайгаа бат
б х харилцаатай буюу ээнэгшин дассан х хд дийн хувьд хэвийн

зэгдэлюм.Эсрэгээрээээжаавыгааюмуубагшийгтоохг й рийг саатуулж байгаа х хд дийн хувьд эцэг эх асран халамжлагчдын бат
б х харилцаа сээг йг харуулж байдаг. Энэ нь л таних орчин дахь
х хдийн хариу йлдэл гэсэн судалгаагаар батлагдсан байдаг. Хэрвээ 3 наснаас доош настай х хд д 2 долоо хоногоос дээш хугацаагаар уйлж цэцэрлэгтявахх сэлг йбайгааболсэтгэлз йнхувьдбэлэнбиш байгаагийн шинж юм. Х хдийн цэцэрлэгт явахад тохиромжтой нас бол 3 нас байдаг.

Х хэд уйлах ед ямар хариу йлдэх нь чухал
Х хдийгуйлах едэцэгэхч дболонбагшийнз гээст в гш с н байдлаархандахньт гээмэлбайдаг.Тиймээсдуугуйбай,юундаауйлдаг юм, том х хэд байж юмуу эрэгтэй х хэд уйлдагг й юм гэсэн нийтлэг хандлагыг томчууд гаргадаг. Энэ нь асуудал х хдэд бус томчуудад байгааг илтгэдэг. Х хдийг уйлах ед нь дуугуй бай эсвэл уйлдагг й юм гэж хэлэхийн оронд миний х хэд яасан? Юу нь хэц байна? Ээж аав нь яаж туслах уу? Ямар санагдаж байна? Гэх мэтчилэн асууж х хдээ хариулах боломжийг олгоорой. Ингэснээр х хэд рийнх мэдрэмжийггадагшлуулснаартайвширдаг.Уйлахнь р мууз йл бишхаринчх нуйлжбайжтайвширдаг.

д р б р х хдийнхээ сэтгэл санааны хэрэгцээг хангах нь чухал
хд дэд з вх н сургуулийн эхний др дэд санаа тавилт хэрэгтэй

Х
биш тухайн жилийн туршид тэдний сэтгэл санааг ойлгон дэмжин туслах нь чухал байдаг. Тиймээс эцэг эхч д х хдээсээ д р б р хичээлээсээ тараад ирсний дараа дараах асуултуудыг асуух нь тустай байдаг.

н д р ямар баяртай йл явдал тохиолдов? Ямар гунигтай йл явдал тохиолдов? н д р ямар нэг хэц з йл тохиолдов уу гэх мэт. Эдгээр асуултуудад хариулснаараа х хэд тухайн дрийнх сэтгэл санааны байдлыг хуваалцаж улмаар тайвширдаг. Х хэд хэн нэгэнд дотроо болж

байгааз йлийгхуваалцахг йудаанявснаарсэтгэлз йнбайдалд
с рг р н л лд г. Х хдийнхээ танд хуваалцаж байгаа з йлийн цаана ямар мэдрэмж байгааг нь анхааран сонсоорой.

Сургалтынх т лб рбаорчноосил багшийнхарилцаачухал
Сэтгэлз йнцочролбагэмтэлавахадхамгийнэмзэгнасбол0-5нас байдаг. С лийн ед сургалтын х т лб р болон орчныг чухалчлах болсончх хдийгсэтгэлз йнхувьдэр лх гжижт л вших д багшийн харилцаа хамгаас чухал байдаг. Ялангуяа ясли цэцэрлэгийн багш нь х хдийг загнаж зандрах, шийтгэл оногдуулах, гар х рэх, х чээр хоол ид лэх юмуу х чээр аливаа з йлийг хийлгэх зэрэг нь х хдэд сэтгэл з йн дарамтыг сгэдэг. Х хэд цэцэрлэг сургууль дээрээ ямар нэгэн дарамттай байгаа эсэхийг дараах шинж тэмдэг дээр таньж мэдэж болдог. нд: Бага насны х хэд рийнх сэтгэл санааг ийм байна тиймбайнагэжилэрхийлдэгг йхаринтоглоомтогложбайхдааюмуу зураг зурахдаа илэрхийлэх хандлагатай байдаг. Х хэд байнга буу шийдэм,галгарчбайнагэжтогложбайвалямарнэгэнз йлболохг йг илтгэж байдаг. Х хэд гэртээ ердийн ед огт мд нд шээж баадагг й байж байгаад шээж баах, хар дарж з длэх, уур уцаартай болох, уйлагнах, ямар нэгэн тааг й сэдэвтэй зураг зурах нд алаан хядаан, осол, хэл хагацал гэх мэт багтана.

Spread the word. Share this post!

About the Author