З вл г ндхандажбуйх м сасуудалтайх м сбиш!

Х м сийн дунд сэтгэл з йн з вл г нд хандаж байгаа х м сийг асуудалтай гэсэн хандлагаажиглагддаг.Энэх нийгбодоходминийасуудалгайг й,энэнададбишэнэх нд хэрэгтэймэдээлэлбайна,бичяахавтэрх нл рчл гд ххэрэгтэйгэсэнсэтгэхг йнийтлэг ажиглагддаг.

г йсгэлболтаныхамгийнтомдайсан

Х м с ртт ржбуймэдрэмжболонсэтгэлх дл лийгх лээнз вш р хг йгээрдотроо нуун дарах юмуу г йсгэх хандлага ажиглагддаг. Уур бухимдал т рс н ч би уурлааг й байна, гунигтай болох едээ гуниглах ёсг й би х чтэй байх хэрэгтэй, ичг рийг мэдрэх

едээ би ичг рт орох ёсг й, буруутгал мэдрэх едээ би буруутан биш гэх мэт. Ингэж сэтгэлх дл л х лээнз вш р хг йявахньтанысэтгэлсанаагил с р гболгож амархан сэтгэлээр унагах, сэтгэл санааны хямралд орох болон с р г бодол болон йлдэл хийхэд н л лж байдаг. Хэн нэгэн х нд хаягдаж гологдсон гэсэн мэдрэмж бол хамгийн хэц тэвчишг й мэдрэмж байдаг. Судалгаагаар с р г мэдрэмжийг х лээн з вш р х нь эерэг мэдрэмж т р х д н л лд г гэдгийг баталсан байдаг.

Аливаад донтсон х м с рсдийг донтсон гэдгийг х лээн з вш рд гг й

Донтолтыг дотор нь бодисын гаралтай болон зан йлийн гэсэн 2 т гаралтай гэдэгт архи, тамхи, мансууруулах бодис гэх мэт орох б г донтолтонд видео тоглоом тоглох, м рийтэй тоглоом тоглох, дэлг

авах гэх мэт ордог. Ямар ч т йл ажиллагаа алдагддаг б х м с рсдийг тухайн з

р лд хуваадаг. Бодисын д зан йлийн

рээс юм худалдаж рлийн донтолтонд орсон х м сийн духны урд талын хэсгийн

г д эр л сэтгэн бодох чадвараа алдаж байдаг. Донтсон йлсдээ донтсон гэдгийг х лээн з вш рд гг й учир тухайн з йлсдээдасанзохицожхамааралтайболдог.Бихааяаламсдаггэхдээархичинбиш,би

хааяа л тамхи татдаг тамхичин биш, би хааяа л тоглодог тоглоомчин биш гэх мэтчилэн г йсгэлдамьдарсаарбайгаад рчл гдд гг й.Дийлэнхдээаргэрийнхэнийдарамт

шахалтаар аливаа эмчилгээнд явдаг ч р д н гардагг й.

З вл г

нд хандаж байгаа х м с асуудалтайгаа н р тулж байгаатай адил

нд хандаж байгаа х м с асуудал байна гэдгийг х лээн з вш рч ирдэг учир аль рчл гд х йл явцынхаа 50%‐ийг давсан байдаг. Сэтгэл з йн з вл г ний р д н

лэгчийн рийнх нь тавьж буй зорилгоос хамаардаг. Дадаж хэвшсэн харилцааны хэв маяг, амьдралын хэв маяг, бодол, мэдрэмж болон йлдлийг 

йлчл лэгч нийг рчл х эрс шийдвэр зорилго гаргасан бол хэц ч гэсэн давж гарч чаддаг.Асуудалнэгэнтх ндэрсэнтохиолдолдшийдэхэдэргээдиххугацааажиллагаа шаардагддаг. р аяндаагайг йболчихногэжбодох,цагхугацааныаясааргайг й болно,номуншуулжзасалхийлгээдз гээрболчихногэжявсаарбайгаадбахьбайдгаараа л байдаг. Асуудлын уг учир шалтгааныг болон рийг ойлгоё р гарц шийдэл олъё гэж бодожбайгааболз вл г тандтуслахболно!

Spread the word. Share this post!

About the Author