Нийтлэгч:Клиниксэтгэлз йчТ.Хонгорзул

Гэр б лээс гадуурх харилцаа ямар ед сдэг вэ? Гэр б лд дотно харилцаа байхаа больсон ед

Гэрб лдгарчбуйасуудлыгшийдэхг йудаснаарбайнгамаргалдажмуудалцах нь нэг нэгнээ гомдоох, доош нь хийх, буруутгах, хайх, алдаа болгон дээр нь чичлэхзэрэгньгэрб лийнхарилцаандтааг йуурамьсгалыгавчирдаг.Улмаар хосууд бие биентэйгээ харилцахаас цааргалах ба залхах зэрэг нь харилцаа

х ндийрч нэг нэгэндээ хайр сэтгэлг й болсон мэт мэдрэмжийг т р лэх талтай байдаг. Асуудлыг харилцан бие биенээ ойлгож буулт хийх байдлаар шийдэхг й удах нь дотно байдалд н л лд г.

Хосууд нэг нэгэндээ хайртай гэдгийг ямагт мэд лж, мэдр лэх нь чухал байдаг

Хосууд болзож байх едээ б хий л боломжийг ашиглан хайртайгаа мэдр лж байгаадгэрб лболсныдарааэнэталдээрээхойргохандахньэлбэгбайдаг. Ханьдааямарчн хц лдхайрлагдсангэдгийгмэдрэхньхарилцаагдотно болгожбайдагболхаринэсрэгээрхайрлагдааг ймэдрэмжньэнэх хайрыг гэр б лээс гадуурх харилцаанаас эрэлхийлэх талтай болдог. Эмэгтэйч дийн хувьд н хр с байнга урмын г сонсохыг х сдэг. Жишээ нь: Миний хань

нэхээр сайхан эмэгтэй ш , х рх н харагдаж байна, сайхан хоол хийдэг
ш , сайн ээж ш гэх мэт. М н санаа тавилтыг х сч байдаг. Жишээ нь: миний хань ядарч байна уу? Хоолоо идсэн ? Эрэгтэйч дийн хувьд тэднийг х ндлэх ба халамжлах ед хайрлагдсан мэдрэмж т рд г. Миний хань ядрав уу? Хоол цайг нь бэлдэж г х, хэлсэн гэнд нь х ндлэлтэй хандах гэх мэт.
Т нчлэн бэлгийн харилцаа нь тэдэнд хайрлагдсан гэсэн мэдрэмжийг
т р лдэг.

Х хэдт р дбагабайх ед

Хосууд х хэд т р г й байх ед б хий л анхаарал халамжаа бие биендээ тавьдаг байсан бол х хэд т рсний дараа анхаарлаа х хэддээ ил тэй хандуулдаг. Мэдээжийн хэрэг энэ еийг хосууд маань хамтдаа туулж гарах хэрэгтэй е. Х хэддээ дийлэнх цагийг зарцуулаад бие биендээ цаг

гаргахг йгээсболоодхарилцаадотнобайхаабольжэхэлдэг.Эхнэрн х р хоёулаа энэ ед маш их ядарч уур бухимдал ихтэй болдог улмаар энэ нь харилцаанд с рг р н л лд г. рт нь р хэн нэгэн ил анхаарал халамж тавьж байгаа мэт сэтгэгдэл т р х ед гэр б лээс гадуур харилцаанд орох талтай байдаг.

Удаан хугацаанд хол байх ед

Гэр б лийн хосууд амьдралаа дээшл лье эсвэл р ямар нэгэн шалтгаанаар удаан хугацаагаар тустаа амьдрах нь харилцаанд с рг р н л лд г. Хэдийгээр утас юмуу интернетээр харилцаж байгаа ч н р н рээ харилцах харилцаабайхг йгээсболоодхарилцаахолдожэхэлдэг.Эрэгтэйболон эмэгтэйч дэд хоёуланд нь ргэлжид хайрлагдсан гэдгээ мэдрэх сэтгэл з йн хэрэгцээ байдаг б г д удаан хугацаанд нийг мэдрэхг йгээс болоод хайр нь х рс н мэт мэдрэмж т р лдэг. Улмаар р хэн нэгэн х н энэх хэрэгцээг нь хангах ед хайртай болсон мэт мэдрэмж т р лэн буруу сонголт шийдвэр гаргадаг.

Ажилолгогчидямаражилтангавахыгх сдэгвэ?

Spread the word. Share this post!

About the Author