Бэлтгэсэн:СэтгэлЗ йчТ.Хонгорзул2016он8сарын26

Онц сурах нь х хдийн эцсийн зорилго биш харин бие х н болж т л вшихюм.

1. Х хдээ сургуулиас мн уншуулж бич лэх гэж хичээх хэрэгг й Сургуулиас мн х нас буюу 4-6 нас бол х хдийн тоглоомын нас

байдаг. Энэ насан дээрээ х хд д тоглоомоор дамжуулан нийгмийн харилцааны ур чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх, хийсвэрлэн бодох чадвар гэх мэт олон ур чадваруудад суралцаж байдаг.
Энэ насан дээр заавал уншуулж бич лж сургах гээд х члэх хэрэгг й байдаг. Судалгаагаар эрт уншиж бичиснээр еийнхээ х хд дээс

т р лж гоц х гжд гг й гэдгийг баталсан байдаг.
2. Х хдэдээ онц сурах нь хамгийн чухал зорилго гэдэг ойлголтыг

г ххэрэгг й
Эцэг эхч д х хэддээ хамгийн сайн боловсрол олгоход санаа

тавих нь з йн хэрэг юм. Хэдий тийм боловч з
х хдийнхээ сурлага х д лм рийг хэмжвэл
Сургалтын системийн нэлгээ нь тэр б р х
хэмж рээр бодитой гаргаж чаддагг й. Тиймээс авсан д нгээр нь
х хдээ юм сурдагг й хоосон толгой гэж нэлэх нь х хдийн рийн

нэлэмжиндс рг рн л л хталбий.
Энэ з вх н эцэг эхч дэд хамаатай бус багш сурган х м ж лэгч

нарт ч хамаатай б г д тухайн хичээл дээр гоц сайн сурсанг
х хдийг хэл амаар доромжлон гутаах ялангуяа олон х хд
ичг рт оруулах нь х хдийн нэлэмжинд н л лж сэтгэл санааны хямралд оруулах нь бий.

3. Т гсонообуст л вшс нх нчухалболохнь
Х хдийн рийн нэлэмж т гс тоон хэмж р дээр тогтож байвал,

заавал 100 оноо авах ёстой гэсэн бодолтой х авахаараасэтгэлээрунажэхэлдэг. рийг
хангалттай сайн биш гэсэн ойлголт тухайн х
хэдийгээронцд нтэйбайсанчт гсонооныхойноосулайраняваандаа энэ нь т гш рийн эмгэг т дийг й сэтгэл гутралд орох аюултай байдаг.

Энэх бодол нь эцэг эхч д болон сурган х м ж лэгч нарын х хэддээ багаас нь суулгасан итгэл нэмшилтэй холбоотой байдаг.

Т гст г лд роноогоор рийг нэлж сс нх хэд с жтом болоодажилдээргараад рт т дийг йбусадхамтранажиллагсаддаа

нд р шаардлагыг тавьж улмаар сэтгэлд нь х ртэл р д н з лж чадахг йтохиолдолдхарилцааныасуудалдордог.Улмаарбусдынсанаа бодлоосил з вх н рийнх санаабодлыгхамгийнсайнньхэмээн итгэж багаар хамтран ажиллахад х ндрэл учирдаг. Т нчлэн бусдыг

л н ш мжилж, бусадтай таарч тохирохг й зожгирох хандлагатай болдог.

4. Занчанарт л вшлийгтодорхойлно

вх н д нгийн з лэлтээр р сг л ойлголт болно.

хдийн сурсан з йлсийг тоон

хдийн хувьд 98 оноо 100лавахг йбол

хдэд т рд г учир

й гэж дийн мн

Барууны орнуудын сургалтын системд х хдийг т л вш лэх буюу эерэг зан чанарыг онцолсон х т лб р дийг чухалд тооцдог

б
х
х
х
х хд дэд хандив рг х, хогоо гудманд хаяхг й байх, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах, х ндлэх мэндлэх ёсонд сургах, настай х м ст

г д бага ангиас нь эхэлж заан сургадаг. Тухайлбал, бага ангийн хд дэд бусдыг энэрэн хайрлах талаар х д лг нийг рн лэн

гжлийн бэрхшээлтэй х хд дтэй цагийг нг р лэн тэдэнд ямар ндрэл бэрхшээл байдгийг биеэр харж мэдрэх, вчтэй зовлонтой

х ндлэлтэйхандах,олоннийтийгхамарсаналивааажилдгарбие оролцох гэх мэт олон х т лб р дийг хэрэгж лдэг.

Х хдээ багаас нь нийгмийн хамтач сэтгэлгээнд сургах нь чухалд тооцогддог б г д энэ нь эргээд з вх н амин хувиа хичээсэн биш харин бусдын эрх ашгийг боддог улс эх орноо гэсэн сэтгэлгээг суулгаж гд г.

Т нчлэн гэр б лийн нэ цэнэ, эрсдэлтэй зан йлээс татгалзах, харилцааны ур чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх чадвар гэх мэт з йлс дэд сургаснаарэргээднийгмийналивааасуудалболохсалалт,х сээг й жирэмслэлт, б х т рлийн донтолт гэх мэт дээс урьдчилан сэргийлж чадна.

Spread the word. Share this post!

About the Author