2017 оны 8 сарын 04 Focus on the Family Mongolia-Гэр Б л Анхаарлын Т вд ОУБ-ын Тэрг н

Х ХДИЙН СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД Н Л ЛД Г Х ЧИН З ЙЛС- ргэлжлэл

Утас/Компъютер/видеотоглоомболоннийгмийнс лжээнддонтох

Донтолтньх нийоюунухаандсалахг йбодолбуюу(obsession)базаавал хийх буюу (compulsion) гэсэн хоёр н л г бий болгож байдаг. Толгойноос салахг й бодол гэдэг нь х хэд хичээл дээрээ багшийн зааж буйд анхаарах биш компъютер видео тоглоом болоод нийгмийн

с лжээний талаар бодохыг хэлнэ. Бодол нь йлдэлд н л лж гэртээ харихаараахичээлээхийхбусвидеотоглоомбацахимерт нц дцаг зарцуулж хичээлээсээ хоцордог. Б х т рлийн донтолтын уг ндэс нь сэтгэл санааны тааг й байдалтай холбоотой тул х хдийнхээ сэтгэл санаанд анхаарал хандуулаарай.

Анхаарал дутмагшил хэт х д лг нт х эмгэг
Энэх эмгэг нь тархины аль нэг хэсгийн йл ажиллагаанаас дэн дотроо олон т р лтэй байдаг. Нийтлэг шинж тэмдг дэд анхаарал
т ргэнсарнидаг,т вл рччаддагг й,эмхцэгцг й,аливаагхойштавих, хэт их х д лг нтэй, т ргэн зантай, удаан тогтож сууж чаддагг й гэх мэт багтдаг. Ясли цэцэрлэгийн наснаас эхл лэн багш болон эцэг
эхч дэд анзаарагдаж эхэлдэг. Дийлэнхдээ эцэг эхч д рсд маш их ядардаг.Монголдэнэт рлийнэмгэгийнталаархмэдлэгмэдээлэлдутмаг байдгаас иймэрх х хд дийг сахилгаг й, х д лг нтэй, хоосон толгой гэх мэт нэр хоч гд г. Ийм т рлийн х хд дэд зорилго тавин ажиллах,иххэмжээнийдасгалхийлгэх,уургаарбаялагх нсхэрэглэх, загаснытосбуюуfishoil,ногоонцайбах норхоодойуулгахгэхмэтэмэн бус эмчилгээний аргууд тусалдаг.

  • Т  гш р ба сэтгэл гутрал
  • Т  гш ртэй х хд дийн хувьд багшаас асуух, урд гарч ярих,рийнх зэл бодлыг ч л тэй илэрхийлэх, аливаа харилцаанд орохоос айж эмээж улмаар энэ нь тэдний сурлагат н л лд г. Нэг бол ямард навахболгэдгээссанаазовнонэгболбусадх ннамайгюугэж бодох бол хэмээн сэтгэл санаа тайван бус болдог. Эцэг эхч д х хд дээ багаасньхэтиххамгаалах,хатуучангад рэмжурамтогтоох,т гсбайхыг

шаардах, хатуу чанга шийтгэх гэх мэтээс дэлтэй. Бага насны х хд д т гш ртэй байгааг илтгэх нэг илрэл бол хар дарж з длэх юм. Сэтгэл гутрах ед м н толгойд маш их с р г бодлууд эргэлдэж энэ нь тэдний мэдрэмжс р гболоходн л лжулмаархичээлдээт вл р хг йба сурах х сэлг й болдог. Х хд дээ уйлж гуниглах ед нь загнаж буруутгахаас мн сэтгэл санаа ямар байгаад нь анхаарлаа хандуулаарай.

СэтгэлЗ йчТ.Хонгорзул

Шаардлагатайболмэргэжлийнсэтгэлз йч,сэтгэцийнэмчидхандахнь тустай.

Сурлагын амжилтанд нөлөөлдөг хүчин зүйлс үргэлжлэлСуралцах Эмгэг
Нийтлэг хоёр т рлийн суралцах эмгэг байдаг. Х хэд уншиж бичих насан дээрээзаалгасанчгэсэнуншижчадахг йбайхбуюуdyslexia,тоободож чадахг й байх буюу dyscalculia хэмээх эмгэг байдаг. Энэ нь тэд суралцаж чадахг й гэсэн г огт биш харин р арга барилаар ажиллах хэрэгтэй гэсэн г юм. Энэ т рлийн эмгэг д цэцэрлэгийн наснаас эхлэн анзаарагддаг. Багш эцэг эхч д эртнээс анзаарч зориулагдсан арга барилаар ажиллах ед тустай байдаг. Тусгай мэргэжилтэн оношилж, тохирсон арга барилаар ажилладаг.

Spread the word. Share this post!

About the Author