2018.03.22 Сэтгэл З й Х ний Х гжлийн Тэрг н Focus on the Family Mongolia‐Гэр Б л Анхаарлын Т вд Т вийн Тэрг н Клиник Сэтгэл Засалч: T. Хонгорзул

Сэтгэлийн шархыг эмчилвэл эр л аз жаргалтай амьдарч чадна
Сэтгэл харагдахг й ч маш их вд лт шархыг тээж байдаг!Тахэннэгэндамархангомдож,уурбухимдалх рч,гуниглажэвсэлсанаазовнижайж т гшиж байна уу? Эдгээр мэдрэмж д таныг зовоож улмаар с р г бодлууд толгойд тань эргэлдэж нойр хулжих, анхаарал т вл р хг й, р б тээлг й болох, амьдралын идэвхи санаачлага байхг й болох, эрч х чг й болох гэх мэт шинж тэмдэг д илэрч байна уу? Хэдийгээр сэтгэлийн шарх харагдахг й ч биднийг хамгийн их втг н шаналгаж байдаг. Улмаар бидний б хий л хэсэгт н л лж байдаг.Сэтгэлийншархыгбиеийншархтайз йрлэхнь
Таныбие вд х едтандямарсэтгэгдэлт рд гвэ?Бие вд х едх м сэмчдээр очиж шинж тэмдэг дээ хэлж шинжилгээ г д зохих эмийг уусны дараа эдгэрдэг. Биеийн вд лтийн сгэгчийг з в тогтоож вирусийн гаралтай юу эсвэл бактерийн гаралтай юу гэдгийг тодорхойлж эмчилгээ хийлгэдэг. Гэвч х м с сэтгэл вд х ед яахаасайнмэддэгг йбааргахэмжээавдагг й.Улмаарэнэньцаашааидээбээрболж

р вс ж бусад эд эрхтэнийг гэмтээж эхэлдэг. Цаг хугацаа нг р х тусам сэтгэл улам шархалдаг.Тандтааг йт ржбуймэдрэмжюунаас сгэжбайнагэдгийголохньчухал байдаг.
Цагхугацаасэтгэлийншархыганагаанагэдэгболомжг й!

Хэн нэгэн х нд гомдож муудалцаад х м с дийлэнхдээ рт т рж буй мэдрэмж сэтгэгдлийг хуваалцалг й нг р х, т рж буй мэдрэмжийг г йсгэх, дарах, цаг хугацаа анагаанагэж рсдийг хуурдаг.Бидэндт рс нтааг йсэтгэгдэлаяндааалгаболно гэж хэзээ ч байдагг й бидний тархинд бичигдэн лддэг. Энэ нь тэр х нийг дотроос нь идэж байдаг. Улмаар тухайн н хц л байдал болон адил т стэй х н йл явдалтай н р тулах ед мн нь мэдэрч байсан мэдрэмж сэдэрч ил х чтэй мэдрэмж т рд г. Аливаа з рчил маргаан гарах ед мн х мэдрэмж сэдэрснээр т ргэн риакцалах юмуу хариу йлддэг. мн нь чи намайг тэгж хэлээ биздээ, мн нь чи намайг гомдоогоо биз дээ хэмээн асуудал улам хурцддаг.

Сэтгэлийн шархыг хэрхэн анагаах вэ?

Хэрвээ таны сэтгэл санаа мн х болсон тааг й йл явдлыг бодоод шаналах юмуу сэтгэлээр унах, уурлаж бухимдах, юмуу айдастай байгаа бол тухайн асуудал шийдэгдээг й байна гэсэн г юм. Мэдээжийн хэрэг х нд ргэлж баяртай аз жаргалтай мэдрэмжт р хг йллавтайгэвчс р гмэдрэмжт р х ед нийгэр лзамаар гадагшлуулааг й, нийг г йсгэж дарах нь с р г н л тэй. Таны сэтгэлийг зовоож буй асуудлыг рийнитгэлх лээсэнх ндээхуваалцах,цаасандээрбайгаагаарньбичиж урах,ганцаараабайхдаамэдрэмжээбайгаагаарньгаргахзэрэгньтустай.Болсонтааг й явдал, хэн нэгэн х нд гомдсон гомдлоо тайлах ед танд хэдийгээр тухайн шарх сорвитой харагдаж байгаа ч дарахад ед вд лт г хг й болно гэсэн г. Хэн нэгэнд

т рс н сэтгэгдлээ хуваалцаж асуудлыг аль болох хурдан шийдэх нь танд эр л бас аз жаргалыг авчрах болно!

Spread the word. Share this post!

About the Author