2017. 03. 05 Сэтгэл З й Х ний Х гжлийн Шинэ Эхлэл Т вийн Тэрг н, Сэтгэл З йч Т.

Хонгорзул

св р ебол рийг олох еюм

Уурагтархиных гжилхурдацтайявагддагучраасмашолонг нг нзгий асуултуудыг асууж эхэлдэг. Би хэн бэ? Би юунд итгэх вэ? Амьдралын утга учир юу вэ? гэх мэт асуултуудыг р с асуудаг б г д хариултаа олж чадахг й тохиолдолд сэтгэлээр унадаг. Энэ ед Эго центризм буюу

рт т вл р х зэлх чтэйявагддагучир рийнхньбодолз в гэдэгт итгэдэг ба бусад х м с намайг юу гэж бодож байгаа бол гэдэгт маш их санаа зовдог. Тэдний зэл бодлыг х ндэтгэн зэж байгаагаа илэрхийлэх нь тэднийг ойлгож байгаагийн нэг илрэл болж гд г.

Харилцааны х рээлэл тэлэх е

св р еийнхэнд найз н хдийн харилцаа чухалд тавигддаг б г д ганцаардах мэдрэмж нь тэдэнд сэтгэлээр гутрах болон аливаа т рлийн донтолтонд рт х магадлалыг ихэсгэдэг. Энэ ед эцэг эхч д х хэддээ бусадтайнайзалжн х рл хболомжийголгохоосгаднанийгмийн харилцааг дэмжсэн дугуйлан дамжаанд х хд дээ явуулах нь нийгмийн олон ур чадварт сурахаас гадна стресс тайлах ба рт итгэх итгэлийг нэмэгд лдэг. Дийлэнхдээ св р еийнхэн спортонд дуртай болох хандлагатай байдаг.
Хэрвээ х хэд тань бусадтай харилцахаас зайлсхийж р нд ганцаараабайххандлагатайбайвалсэтгэлз йнхувьдтааг й байгаагийн нэг шинж юм.

Эцэг эхч д св р еийнхэнтэй хэрхэн харилцах хэрэгтэй вэ?

Ямар ч ед сэтгэл з йн хэрэгцээ з вх н харилцах ед л хангагдах боломжтой байдаг. Тиймээс хэдийгээр св р еийнхэн биеэ дааж эхлэх т дийг йнайзн хдийнхарилцаандцагаазориулдагчэцэгэхтэйгээ харилцах хэрэгцээ хэвээрээ байдаг. Энэ ед эцэг эхч д мн х шигээ
з вх н рийнх бодлыг тулган шаардах болон глэхээс ил тэйгээр миний х хэд юунд сонирхолтой байна, сэтгэл санаа нь ямар байна, ямар

зэлбодолт л вшижбайнагэдгийгсонирхонмэдэхийнтулдсайн сонсогч байх нь тустай. Т нчлэн х хэддээ сонголт хийх боломжийг олговолил рд нтэйойлгоцожчаддаг.Чиягодооминийхэлснийгл хий гэж тулгахын оронд чамд ийм сонголтуудыг гье чи алийг нь сонгохыгх счбайнахэмээнасуужхарилцанз вшилц хзамаарасуудлыг шийдэхнь рн л тэй.

  • св  р еийг аюул эрсдэлтэй е биш харин боломж гэдгээр харах нь чухал
  • св  р еийнхнийг харахдаа тогтворг й, т л вш г й юмуу барьцг й гэх мэтээр харахаас ил тэй ирээд йд сайн бие х н болж т л вших е гэж харах нь тэдэнд хэрхэн хандах хандлагыг рчилд г. св р еийнхэн бусдыг даган дуурайх замаар рийнх хэн болохыг тодорхойлдог учир

сайн лгэр дуурайлал з лэх нь чухал байдаг. Та х хэддээ ямар ч ед хайртай гэдгээ илэрхийлээд зогсохг й йлдлээр харуулах нь аливаа асуудлыг даван туулах чадварыг нь нэмэгд лж гд г.

Spread the word. Share this post!

About the Author