Нийтлэл

2017. 03. 05 Сэтгэл З й Х ний Х гжлийн Шинэ Эхлэл Т вийн Тэрг н, Сэтгэл З йч Т. Хонгорзул св р ебол рийг олох еюм Уурагтархиных гжилхурдацтайявагддагучраасмашолонг нг нзгий асуултуудыг асууж эхэлдэг. Би хэн бэ? Би юунд итгэх вэ? Амьдралын утга учир юу вэ? гэх мэт асуултуудыг р с асуудаг б г д хариултаа олж чадахг й тохиолдолд сэтгэлээр унадаг. Энэ ед Эго центризм буюу рт т вл р х зэлх чтэйявагддагучир рийнхньбодолз
Бэлтгэсэн:СэтгэлЗ йчТ.Хонгорзул2016он8сарын26 Онц сурах нь х хдийн эцсийн зорилго биш харин бие х н болж т л вшихюм. 1. Х хдээ сургуулиас мн уншуулж бич лэх гэж хичээх хэрэгг й Сургуулиас мн х нас буюу 4-6 нас бол х хдийн тоглоомын нас байдаг. Энэ насан дээрээ х хд д тоглоомоор дамжуулан нийгмийн харилцааны ур чадвар, асуудлыг шийдвэрлэх, хийсвэрлэн бодох чадвар гэх мэт олон ур чадваруудад суралцаж байдаг.Энэ насан дээр заавал уншуулж бич лж сургах гээд
З вл г ндхандажбуйх м сасуудалтайх м сбиш! Х м сийн дунд сэтгэл з йн з вл г нд хандаж байгаа х м сийг асуудалтай гэсэн хандлагаажиглагддаг.Энэх нийгбодоходминийасуудалгайг й,энэнададбишэнэх нд хэрэгтэймэдээлэлбайна,бичяахавтэрх нл рчл гд ххэрэгтэйгэсэнсэтгэхг йнийтлэг ажиглагддаг. г йсгэлболтаныхамгийнтомдайсан Х м с ртт ржбуймэдрэмжболонсэтгэлх дл лийгх лээнз вш р хг йгээрдотроо нуун дарах юмуу г йсгэх хандлага ажиглагддаг. Уур бухимдал т рс н ч би уурлааг й байна, гунигтай болох едээ гуниглах ёсг й би
Бусадтай харилцах харилцаагаа сайжруулах 4 алхам Хэн нэгэн х н таныг гомдоох ед та ямар хариу йлдэл з лдэг вэ? Эхлээд гомдоовол за яахав энэ удаа з гээр нг р е гээд дууг й нг рч дахиад гомдоовол араандаа зууж дахиадгомдооволуурлажтэрх нээсзайгаабарьдагуу?Хэннэгэнх нтэймуудалцаж маргалдах ед танд ямар мэдрэмж т рд г вэ? Зарим х м с муудалцсан х нтэйгээ дахиж дуугардагг й б г д дотроо тэр х нийг зэв цэж зэн яддаг. Харилцаагаа сайжруулах
2017.09.01 Зохиогч:Сэтгэлз йчТ.Хонгорзул FocusontheFamilyMongolia-ГэрБ лАнхаарлынТ вдбайгууллагын тэрг н Сэдэв: Анхлан сургууль цэцэрлэгт явахдаа уйлах нь хэвийн зэгдэл юм Гэр б лийнхэнтэйгээ бат б х харилцаатай х хд д уйлах нь хэвийн зэгдэл Эцэг эхч д анхлан сургууль цэцэрлэгт орж байгаа х хд дээ уйлах ед нь маш их санаа зовдог. Ялангуяа 2-3 настай х хд дийн хувьд уйлах нь нийтлэг байдаг. Энэ нь эцэг эхтэйгээ юмуу асран халамжлагчтайгаа батб х харилцаатай буюу ээнэгшин дассан х
Нийтлэгч:Клиниксэтгэлз йчТ.Хонгорзул Гэр б лээс гадуурх харилцаа ямар ед сдэг вэ? Гэр б лд дотно харилцаа байхаа больсон ед Гэрб лдгарчбуйасуудлыгшийдэхг йудаснаарбайнгамаргалдажмуудалцах нь нэг нэгнээ гомдоох, доош нь хийх, буруутгах, хайх, алдаа болгон дээр нь чичлэхзэрэгньгэрб лийнхарилцаандтааг йуурамьсгалыгавчирдаг.Улмаар хосууд бие биентэйгээ харилцахаас цааргалах ба залхах зэрэг нь харилцаа х ндийрч нэг нэгэндээ хайр сэтгэлг й болсон мэт мэдрэмжийг т р лэх талтай байдаг. Асуудлыг харилцан бие биенээ ойлгож буулт хийх байдлаар шийдэхг й удах нь
Бэлтгэсэн: Сэтгэл Зүйч Т. Хонгорзул  Хүүхдийн Сурлагын Амжилтанд Нөлөөлдөг 4 хүчин зүйлс  1. Тархины үйл ажиллагаа муудах Хүний уураг тархины духны муж хэсэг нь хүний анхаарал төвлөрөх, аливааг урьдчилан төлөвлөх болон өдөөлтийг зохицуулж байдаг. Энэхүү тархины хэсгийн үйл ажиллагаанд саад учрах үед анхаарал сарних, аливаа ажлыг хойш тавих, хувийн зохион байгуулалт алдагдах ба аливааг эргэцүүлэн тунгаах чадвар алдагддаг.  Тархины энэ хэсэгт гэмтэл үүсгэдэг хүчин зүйлсүүдэд таргалалт, хорт зуршлууд, аливаа бэртэл гэмтэл, сэтгэл гутрал ба анхаарал
Сэтгэл Зүй Хүний Хөгжлийн Шинэ Эхлэл Төвийн Тэргүүн Focus on the Family Mongolia – Гэр Бүл Анхаарлын Төвд байгууллагын Тэргүүн Клиник сэтгэл зүйч Т. Хонгорзул  Төрсний дараа эхийн сэтгэл хэдий тайван өөдрөг байна төдий чинь хүүхдийн сэтгэл зүй сайн хөгждөг Эхийн сэтгэл зүй хүүхдийн сэтгэл зүйн хөгжилд чухал нөлөөтэй Нярай хүүхдийн сэтгэл зүйн хөгжил төрсөн цагаас эхлэн 1 нас хүртэл хамгийн эрчтэй явагддаг бөгөөд амьдралынхаа туршид сэтгэл санаа тайван тогтвортой байхад чухал нөлөөг үзүүлдэг. Эхний
Ойр дотныхоо х нийг алдсан еийг хэрхэн давах вэ? Биднийамьдралдзовлоншаналалхэлжирдэгг йтэйижилхэнбидямарнэгэншалтгаанаар ойрдотныхоохэннэгэнх нийгалдахтохиолдолгардагбилээ.Бидойрдотныхоох нийгт р хугацаагаар юмуу эсвэл энэ насандаа дахиж уулзахг йгаар алдах ед бидэнд маш их гарз хохирол учирдаг билээ. Тэгвэл энэ е танд эсвэл хэн нэгэнд тулгарсан бол нийг хэрхэн даван туулах вэ? Гашуудах нь хэвийн б г д цаг хугацаа шаарддаг процесс юм! Ойр дотныхоо хэн нэгэн х нийг алдах ед х нд гээр хэлэхийн аргаг й уй гашуу тохиодог. Хэдийгээр
2016 оны 12 сарын 03 Бэлтгэсэн:Т.Хонгорзул(СэтгэлЗ йХ нийХ гжлийнШинэЭхлэлТ вийн Тэрг н, Сэтгэл з йч) 2015болон2016оныбайдлаарманайсэтгэлз йнт вдхандсаннийт йлчл лэгчдийн дийлэнх хувийг х хэд болон хосуудын з вл г эзэлж байгаа б г д асуудлын хувьд авч звэл харилцааны асуудал зонхилох байр суурийгэзэлжбайгааболно.Тиймээсэнэсэдэвтэйхолбоотойз вл мжийгта б хэндээх ргэжбайна. Монгол Х м сийн Харилцаан Дээр Гаргадаг Нийтлэг Алдаанууд Буултхийхдург й Ямар ч харилцаанд аль нэг тал буулт хийхг йгээр эвлэрэх боломжг й. Буулт хийснээр доошоо орсон