Хүүхдэд сэтгэл зүйн ямар хэрэгцээ байдаг вэ

2017 оны 11 сарын 20Зохиогч: Клиник сэтгэл зүйч Т. ХонгорзулСэтгэл Зүй Хүний Хөгжлийн Шинэ Эхлэл Төвийн ТэргүүнFocus on the Family Mongolia- Гэр Бүл Анхаарлын Төвд ОУБ-ын Тэргүүн Хүүхдэд сэтгэл зүйн ямар хэрэгцээ байдаг вэ? Хүүхдэд хайрлах ба хайрлуулах хэрэгцээ байдаг Эцэг эхчүүд хүүхдээ тэднийг тэжээж, хэрэгцээтэй зүйлсийг нь авч өгснөөр, дулаан орон гэрээр хангаж өгснөөр…

Сэтгэлийн шархыг эмчилвэл эрүүл аз жаргалтай амьдарч чадна

2018.03.22 Сэтгэл З й Х ний Х гжлийн Тэрг н Focus on the Family Mongolia‐Гэр Б л Анхаарлын Т вд Т вийн Тэрг н Клиник Сэтгэл Засалч: T. Хонгорзул Сэтгэлийн шархыг эмчилвэл эр л аз жаргалтай амьдарч чаднаСэтгэл харагдахг й ч маш их вд лт шархыг тээж байдаг!Тахэннэгэндамархангомдож,уурбухимдалх рч,гуниглажэвсэлсанаазовнижайж т гшиж байна уу? Эдгээр мэдрэмж…

Сэтгэл зүйн дархлааг хэрхэн сайжруулах вэ

2019.02.21Нийтлэгч: Focus on the Family Mongolia‐ Гэр Б л Анхаарлын Т вд байгууллагын тэрг н, клиниксэтгэлз йчТ.Хонгорзул Сэтгэлийн дархлаагаа хэрхэн сайжруулах вэ? Урт удаан влийг даван урин дулаан цаг наашилж буй энэ хавар цагт х м с сэтгэл санаа тогтворг й болох, сэтгэлээр унах, сэтгэл гэгэлзэх, улирлын чанартай вчин сэдэрдэг е билээ.Цагулирлынчанартайсэтгэлсанаатайвг йтэх,сэтгэлээрунах,гэгэлзэхньхэвийнб г д…

Сурлагын амжилтанд нөлөөлдөг хүчин зүйлс үргэлжлэл

2017 оны 8 сарын 04 Focus on the Family Mongolia-Гэр Б л Анхаарлын Т вд ОУБ-ын Тэрг н Х ХДИЙН СУРЛАГЫН АМЖИЛТАНД Н Л ЛД Г Х ЧИН З ЙЛС- ргэлжлэл Утас/Компъютер/видеотоглоомболоннийгмийнс лжээнддонтох Донтолтньх нийоюунухаандсалахг йбодолбуюу(obsession)базаавал хийх буюу (compulsion) гэсэн хоёр н л г бий болгож байдаг. Толгойноос салахг й бодол гэдэг нь х хэд…

Өсвөр Үе бол өөрийгөө олох үе юм

2017. 03. 05 Сэтгэл З й Х ний Х гжлийн Шинэ Эхлэл Т вийн Тэрг н, Сэтгэл З йч Т. Хонгорзул св р ебол рийг олох еюм Уурагтархиных гжилхурдацтайявагддагучраасмашолонг нг нзгий асуултуудыг асууж эхэлдэг. Би хэн бэ? Би юунд итгэх вэ? Амьдралын утга учир юу вэ? гэх мэт асуултуудыг р с асуудаг б г д…

Онц сурах нь хүүхдийн эцсийн зорилго биш харин бие хүн болж төлөвших юм

Бэлтгэсэн:СэтгэлЗ йчТ.Хонгорзул2016он8сарын26 Онц сурах нь х хдийн эцсийн зорилго биш харин бие х н болж т л вшихюм. 1. Х хдээ сургуулиас мн уншуулж бич лэх гэж хичээх хэрэгг й Сургуулиас мн х нас буюу 4-6 нас бол х хдийн тоглоомын нас байдаг. Энэ насан дээрээ х хд д тоглоомоор дамжуулан нийгмийн харилцааны ур чадвар,…

Зөвлөгөөнд хандаж буй хүмүүс асуудалтай хүмүүс биш!

З вл г ндхандажбуйх м сасуудалтайх м сбиш! Х м сийн дунд сэтгэл з йн з вл г нд хандаж байгаа х м сийг асуудалтай гэсэн хандлагаажиглагддаг.Энэх нийгбодоходминийасуудалгайг й,энэнададбишэнэх нд хэрэгтэймэдээлэлбайна,бичяахавтэрх нл рчл гд ххэрэгтэйгэсэнсэтгэхг йнийтлэг ажиглагддаг. г йсгэлболтаныхамгийнтомдайсан Х м с ртт ржбуймэдрэмжболонсэтгэлх дл лийгх лээнз вш р хг йгээрдотроо нуун дарах юмуу г…

Бусадтай харилцах харилцаагаа сайжруулах 4 алхам

Бусадтай харилцах харилцаагаа сайжруулах 4 алхам Хэн нэгэн х н таныг гомдоох ед та ямар хариу йлдэл з лдэг вэ? Эхлээд гомдоовол за яахав энэ удаа з гээр нг р е гээд дууг й нг рч дахиад гомдоовол араандаа зууж дахиадгомдооволуурлажтэрх нээсзайгаабарьдагуу?Хэннэгэнх нтэймуудалцаж маргалдах ед танд ямар мэдрэмж т рд г вэ? Зарим х м…

Анхлан сургууль цэцэрлэгт явахдаа уйлах нь хэвийн зэгдэл юм

2017.09.01 Зохиогч:Сэтгэлз йчТ.Хонгорзул FocusontheFamilyMongolia-ГэрБ лАнхаарлынТ вдбайгууллагын тэрг н Сэдэв: Анхлан сургууль цэцэрлэгт явахдаа уйлах нь хэвийн зэгдэл юм Гэр б лийнхэнтэйгээ бат б х харилцаатай х хд д уйлах нь хэвийн зэгдэл Эцэг эхч д анхлан сургууль цэцэрлэгт орж байгаа х хд дээ уйлах ед нь маш их санаа зовдог. Ялангуяа 2-3 настай х хд…

Гэрлэлтийн хайрын ач холбогдол

Нийтлэгч:Клиниксэтгэлз йчТ.Хонгорзул Гэр б лээс гадуурх харилцаа ямар ед сдэг вэ? Гэр б лд дотно харилцаа байхаа больсон ед Гэрб лдгарчбуйасуудлыгшийдэхг йудаснаарбайнгамаргалдажмуудалцах нь нэг нэгнээ гомдоох, доош нь хийх, буруутгах, хайх, алдаа болгон дээр нь чичлэхзэрэгньгэрб лийнхарилцаандтааг йуурамьсгалыгавчирдаг.Улмаар хосууд бие биентэйгээ харилцахаас цааргалах ба залхах зэрэг нь харилцаа х ндийрч нэг нэгэндээ хайр сэтгэлг й…