Мэргэшсэн сэтгэл зүйчдийн семинар

Манай байгууллага 2014 оноос эхлэн гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж ажилладаг сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтнуудыг мэргэшүүлэх сургалтыг жилд 2 удаа зохион байгуулж ирсэн. Сургалтуудаа олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн доктор пропессор багш, мэргэжилтнүүдийг урьж заалгадгаараа онцлог юм.