2016 оны 12 сарын 03 Бэлтгэсэн:Т.Хонгорзул(СэтгэлЗ йХ нийХ гжлийнШинэЭхлэлТ вийн Тэрг н, Сэтгэл з йч)

2015болон2016оныбайдлаарманайсэтгэлз йнт вдхандсаннийт йлчл лэгчдийн дийлэнх хувийг х хэд болон хосуудын з вл г эзэлж

байгаа б г д асуудлын хувьд авч звэл харилцааны асуудал зонхилох байр суурийгэзэлжбайгааболно.Тиймээсэнэсэдэвтэйхолбоотойз вл мжийгта б хэндээх ргэжбайна.

Монгол Х м сийн Харилцаан Дээр Гаргадаг Нийтлэг Алдаанууд

Буултхийхдург й

Ямар ч харилцаанд аль нэг тал буулт хийхг йгээр эвлэрэх боломжг й. Буулт хийснээр доошоо орсон гэсэн г юмуу эсвэл таны нэ цэнэ буурсан гэсэн г ерд ч биш. Энэ нь тухайн асуудлын шийдлийг хайж байгаа явдал юм.

рт итгэлтэй х м сийн хувьд бусдаас уучлалт гуйж буулт хийдэг учир нь энэ нь тэдний нэлэмжинд н л л хг й гэдгийг тэд сайн мэддэг. рийнх нь буруу байсан ч заавал ялж байж санаа нь амардаг х м сийн хувьд рт итгэлг й байдаг. Алдаа гаргасан бол буруугаа х лээн з вш рч уучлалт х сэх, асуудлыг аль болох тухайн д рт шийдэх нь асуудал даамжрахг й байх, ахиннэгсэдвээсболжмуудалцахг йбайхадтустайбайдаг.Дийлэнхдээ харилцаанд даамжирсан асуудал маш энгийн жижиг асуудлыг тэр дор нь шийдээг йхуримтлуулснаар ссэнбайдаг.

Хилхязгаартавьдагг й

Монгол х м сийн харилцаан дээр гардаг нийтлэг асуудал бол бусдын асуудлыг рт хамаатуулж бусдын мн с хариуцлага рдэг явдал юм. Ялангуяа хосуудын хувьд асуудлыг рсд шийдэхийн оронд р л бусдыг ялангуяа хоёр талын аав ээжийг оролцуулах хандлага нд р байдаг б г д

нээсболжгэрб лталцанхуваагдажэргээдхосынт дийг йхадмуудын хооронд харилцаанд асуудал сдэг. Н г талаар эцэг эхч д насанд х рсэн х хдийнхээ гэр б лийн амьдралд х ндл нг с оролцож х хд ддээ юу хийхийг нь нэгд нэгэнг й зааж бэр болон х ргэн дтэйгээ харилцах харилцаандасуудал сдэг.Иймхарилцаагмэргэжлийнхэлээрсэтгэлз йн хувьд цус холилдох гэж нэрлэдэг. Х хдийг багаас нь харилцаан дээр гарсан асуудлыг рсд шийдэх боломжийг олгох нь чухал байдаг. Х хдээ м бусад х хд дтэй эцэг эх нь байнга заргалдаж асуудлыг шийдэх нь эргээд
х хэд харилцаан дээр рт итгэлг й болж с х гол ндэс нь болдог.

Асуудлыг эе эвээр бус хэр л тэмцлээр шийдэхийг оролддог

рд нтэйхарилцааньтухайнх нийганхааралтайчихтавинсонсохоос эхэлдэг.Тухайнх нийхэлжбуйз йлийнагуулгыгсонсохоосгаднатухайнх н юу мэдэрч байна, сэтгэл санааных нь байдал ямар байна гэдгийг сонсохоос ойлголцолд ирдэг. Хосуудын хувьд ч тэр, эцэг эхч д х хэдтэйгээ харилцахдаа ч тэр н г талыг сонсохоос ил тэй глэж янших, хараалын г

р н

урсгах, таамаглах, нударга з р лэх нь олонтаа ойлголцолд ирэхэд саад учруулдаг. Харилцаанд тухайн х ний гэн бус хэл буюу биеийн хэлэмж 55 %, дуу хоолойны нг 38 %, з вх н 7% нь агуулгаар илэрхийлэгдэж байдаг. Тиймээс хэдийгээртаз вз йтэйз йлийгхэлсэнчэнэньтаныдохиозангаа ндхарц, н р царайны хувирал м н дуу хоолойны нг нд р уур уцаартай байвал
н г талд нийгхэзээчз вталаасньх лээжавдагг й.

Асуудлыг р с бус р л с шийдэгдэнэ гэж горьдох

Харилцаан дээр асуудал гарах ед н г талыг рчл гд н гэж х лээдэг. Харинбодитбайдалдээрбидбусдыгяг рийнх х ссэнчлэн рчилж чадахг й.Асуудлыгз вх нн г х н рчл гд х едшийдэгдэнэгэж зэж байгаатохиолдолдта р юучхийжчадахг ймэтбайдалдордог.Монгол х м ст ажиглагддаг нийтлэг сэтгэлгээ нь аливаа асуудалд хэн нэгэн х нийг

буруутгах явдал б г

Яг нэндээ бид тухайнх н

д энэ нь хохирогчийн сэтгэлгээтэй болоход н л лд г. лтийг р с эхлэх хэрэгтэй гэж ярьдаг, энэ нь

мэдсэнээр Ямар ч х н

таньжмэдэхээсэхэлдэг.Тухайнх н рт байгаа дутагдлаа х лээн з вш рсн р

рийг таньж рчл гд ж чаддаг.

хг й тохиолдолд

рчл рийг

рт нь асуудал байна гэдгийг х лээн з вш рчл лтявагддагг й.

р

Spread the word. Share this post!

About the Author