Ойр дотныхоо х нийг алдсан еийг хэрхэн давах вэ?

Биднийамьдралдзовлоншаналалхэлжирдэгг йтэйижилхэнбидямарнэгэншалтгаанаар ойрдотныхоохэннэгэнх нийгалдахтохиолдолгардагбилээ.Бидойрдотныхоох нийг
т р хугацаагаар юмуу эсвэл энэ насандаа дахиж уулзахг йгаар алдах ед бидэнд маш их гарз хохирол учирдаг билээ. Тэгвэл энэ е танд эсвэл хэн нэгэнд тулгарсан бол нийг хэрхэн даван туулах вэ?

Гашуудах нь хэвийн б г д цаг хугацаа шаарддаг процесс юм!

Ойр дотныхоо хэн нэгэн х нийг алдах ед х нд гээр хэлэхийн аргаг й уй гашуу тохиодог. Хэдийгээр рт т рж байгаа сэтгэл х дл лийг гээр илэрхийлэн гаргаж чадахг й ч урсаж буй нулимсаараа илэрхийлэн гаргаж байдаг. Тиймээс з вх н томчууд гэлтг й х хд дэд

рсдийнх сэтгэлх дл лийгилэрхийлэнгаргахоронзайголгохньчухалбайдаг.Юуны
т р нд та тэдэнд уйлахаа боль б р сэтгэлээр уначихна гэж хэлэхийн оронд та з гээр л хажуудньхамтбайхньюуюунаасил чухалбайдаггэдгийгсанаарай.Тэрх нуйлжбайж тайвширна харин тэр ед нь хажууд нь хамт байх нь чухал байдаг юм ш !

Ойр дотныхоо х нийг алдааг й юм шиг санагдах б г д г йсгэнэ!

Ойр дотных нь х н байгаа юм шиг санагдах нь хэвийн йл явц юм. Талийгаач нь хэзээ нэгэнцагтх рээдирэхюмшигсанагдажхувцасхунар,тавилгыгньтэрчигээрньхадгалдаг. Энэ ед тэр х ний оршихуйг г йлэн санагалзаж байдаг ба ямар нэгэн байдлаар

рийнх сэтгэлд тээж байсан г буюу сэтгэлийг илэрхийлэн гаргаж чадааг й учраас ямар нэгэнбайдлаархарилцаагааб рэндуусгааг ймэтсанагддаг.Тэднийгхаяад дболсонд ньуурлажуцаарлах,гомдохсэтгэлмэдрэмжт рд гбаэнэсэтгэлх дл л дотроо хадгалалг йбусдадхуваалцахньчухалбайдаг.

Гашуудагсадтай хамт цагийг нг р лэх нь чухал юм!

Гашуудаж буй гэр б лийн гиш н б рт ялангуяа х хд дтэй хамт цагийг нг р лэн ярилцах нь чухал байдаг. Талийгаачтай холбоотой ямар сайхан дурсамжтай еийг

нг р лсэн, тэднийхээ яг юуг нь дурсан санаж байгаа тухай, хэрвээ хэлж чадааг й чин сэтгэлийн г байвал хэл лэх зэрэг нь их тусалдаг. Х хд дэд талийгаач дараа нь буцаад ирнэ, гадаад явсан гэх мэт буруу мэдээллийг г хг й байх хэрэгтэй б г д з вх н хэн нэгэн х н д болох ед х нд уй гашуу тохиодогг й ба ээж аавууд гадагшаа т р хугацаагаар явсан ч баяртай гэж салах ёс хийх нь маш чухал байдаг. Эвсэл ойр дотны харилцаатай байсанхэннэгэнтэйсалахаарболбаяртайгэжхэлэхг йбайхньхарилцаагаадуусгааг й

б г д ямар нэгэн байдлаар сэтгэл з рхэндээ тэр х нд хэлэхийг х ссэн з йлээ хэлээг й юм шиг санагддаг.

Та гашуудаж байгаа х м стэй хамт байгаагаа санаа тавилтаараа харуулаарай!

Хэн нэгэн х н уй гашууд автах ед хамт байгаагаа та олон янзаар илэрхийлж болох юм. Дуртай хоолыг нь хийж юмуу аваачиж г х, хэрэгтэй хоол х нсийг нь д х лж г х, хоолоо идэжбайгааэсэхийгасуух,хамтдаадуртайз йлийгньхийх нд:тухайнх нспортонд

2019.01.16 Клиниксэтгэлз йчТ.Хонгорзул

дуртайболхамтзаалавах,аялахдуртайболхамтаялжзугаалахгэхмэт.Тазаавалтэрх нд заавар з вл г г х шаардлагаг й з гээр л хамт цагийг нг р лэх нь л тэдэнд том тусыг х ргэнэ. Гашуудах хугацаа х н б рт адилг й байдаг б г д энэ бол йл явц гэдгийг санах хэрэгтэй. Хэрвээ тухайн х н 1 жил юмуу т нээс дээш хугацаа нг рс н ч гэсэн д р тутмынхаа йл ажиллагаанд орж чадахг й гуниглах, нойрг йтэх, хоолны дуршил нэг бол ихсэх юмуу багадах, хар дарж з длэх, ямар нэгэн йл ажиллагаанд орохоос татгалзах, бусдаас рийг тусгаарлах, уурлаж уцаарлах гэх мэт шинж тэмдэг д илэрсэн тохиолдолдсэтгэлз йчидхандахыгз влье!

Spread the word. Share this post!

About the Author